ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281520
51%
161:1
อนุบาล 3101419
49%
151:1
ระดับปฐมวัย182939
17%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1122132
16%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152230
15%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 3122233
17%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112232
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101419
10%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 6143150
26%
332:1
ระดับประถมศึกษา68132196
83%
1391:1
รวมทั้งสิ้น86161235
100%
1701:1