ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281013
43%
121:1
อนุบาล 381217
57%
131:1
ระดับปฐมวัย162230
17%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142029
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142129
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 3122131
21%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 451220
13%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101623
15%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101317
11%
141:1
ระดับประถมศึกษา59103149
83%
1101:1
รวมทั้งสิ้น75125179
100%
1351:1