ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24916
64%
102:1
อนุบาล 3469
36%
71:1
ระดับปฐมวัย81525
26%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 16710
14%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 2269
13%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 31089
13%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 461016
23%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
26%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
11%
61:1
ระดับประถมศึกษา284770
74%
541:1
รวมทั้งสิ้น366295
100%
711:1