ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271523
58%
161:1
อนุบาล 381217
43%
131:1
ระดับปฐมวัย152740
20%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 141018
15%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101419
16%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101521
18%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 571422
19%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 691420
17%
151:1
ระดับประถมศึกษา4078117
58%
841:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112810
22%
91:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2101827
60%
191:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3778
18%
81:1
มัธยมศีกษาตอนต้น223345
22%
361:1
รวมทั้งสิ้น80138202
100%
1491:1