ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
38%
51:1
อนุบาล 3358
62%
61:1
ระดับปฐมวัย5813
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 1458
12%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 25813
20%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 3445
8%
51:1
ประถมศึกษาปีที่ 45914
21%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 581319
29%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 6247
11%
51:1
ระดับประถมศึกษา224366
84%
501:1
รวมทั้งสิ้น275179
100%
611:1