ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 161014
28%
111:1
อนุบาล 2141621
42%
171:1
อนุบาล 34915
30%
102:1
ระดับปฐมวัย233550
24%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121827
17%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 271728
18%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121825
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 471728
18%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 581624
15%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 681523
15%
161:1
ระดับประถมศึกษา47101155
76%
1061:1
รวมทั้งสิ้น70136205
100%
1441:1