ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281929
48%
192:1
อนุบาล 3122131
52%
221:1
ระดับปฐมวัย204060
26%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 161220
12%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152536
21%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 361424
14%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 461525
15%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 5193450
29%
351:1
ประถมศึกษาปีที่ 681117
10%
121:1
ระดับประถมศึกษา54111172
74%
1181:1
รวมทั้งสิ้น74151232
100%
1591:1