ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2315783
54%
591:1
อนุบาล 3244670
46%
481:1
ระดับปฐมวัย55103153
15%
1071:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325378
14%
561:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426695
17%
681:1
ประถมศึกษาปีที่ 33270108
19%
722:1
ประถมศึกษาปีที่ 4326294
17%
641:1
ประถมศึกษาปีที่ 54273106
19%
751:1
ประถมศึกษาปีที่ 6345680
14%
581:1
ระดับประถมศึกษา201380561
54%
3931:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16282120
37%
831:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2336599
31%
671:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32262102
32%
622:1
มัธยมศีกษาตอนต้น102209321
31%
2122:1
รวมทั้งสิ้น3646921,035
100%
7121:1