ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2102334
51%
241:1
อนุบาล 3102133
49%
222:1
ระดับปฐมวัย204467
19%
461:1
ประถมศึกษาปีที่ 1122336
13%
242:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112234
12%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 3193348
17%
351:1
ประถมศึกษาปีที่ 4123254
19%
342:1
ประถมศึกษาปีที่ 5274666
23%
491:1
ประถมศึกษาปีที่ 6193349
17%
351:1
ระดับประถมศึกษา92189287
81%
2001:1
รวมทั้งสิ้น112233354
100%
2461:1