ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 231527
47%
162:1
อนุบาล 3152230
53%
231:1
ระดับปฐมวัย183757
23%
391:1
ประถมศึกษาปีที่ 1122132
16%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121927
14%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111928
14%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 4142843
22%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 591828
14%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122437
19%
251:1
ระดับประถมศึกษา64129195
77%
1351:1
รวมทั้งสิ้น82166252
100%
1741:1