ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281318
51%
141:1
อนุบาล 381217
49%
131:1
ระดับปฐมวัย162535
20%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 181318
13%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111316
11%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 371218
13%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122641
29%
272:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111724
17%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101725
18%
181:1
ระดับประถมศึกษา5398142
80%
1041:1
รวมทั้งสิ้น69123177
100%
1311:1