ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112233
55%
231:1
อนุบาล 3142027
45%
211:1
ระดับปฐมวัย254260
25%
441:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142538
21%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 291624
13%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121925
14%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131926
14%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 5152634
18%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 6132537
20%
251:1
ระดับประถมศึกษา70130184
75%
1351:1
รวมทั้งสิ้น95172244
100%
1791:1