ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281828
62%
191:1
อนุบาล 361117
38%
121:1
ระดับปฐมวัย142945
20%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 191727
15%
182:1
ประถมศึกษาปีที่ 261321
12%
142:1
ประถมศึกษาปีที่ 3102337
21%
242:1
ประถมศึกษาปีที่ 461627
15%
172:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192634
19%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 691930
17%
202:1
ระดับประถมศึกษา53114176
80%
1201:1
รวมทั้งสิ้น67143221
100%
1511:1