ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2152841
42%
291:1
อนุบาล 3223957
58%
411:1
ระดับปฐมวัย386798
24%
701:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152742
13%
282:1
ประถมศึกษาปีที่ 2253750
16%
391:1
ประถมศึกษาปีที่ 3183146
14%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 4244261
19%
441:1
ประถมศึกษาปีที่ 5203756
18%
391:1
ประถมศึกษาปีที่ 6244364
20%
451:1
ระดับประถมศึกษา117217319
76%
2271:1
รวมทั้งสิ้น155284417
100%
2971:1