ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2579
27%
81:1
อนุบาล 3111724
73%
181:1
ระดับปฐมวัย162433
20%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 181524
18%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 2111724
18%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111724
18%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101623
17%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 591726
19%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101215
11%
131:1
ระดับประถมศึกษา5394136
80%
1001:1
รวมทั้งสิ้น69118169
100%
1261:1