ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21611
48%
72:1
อนุบาล 35812
52%
91:1
ระดับปฐมวัย61423
24%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
14%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 22713
18%
82:1
ประถมศึกษาปีที่ 34813
18%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 4679
12%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 551118
25%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 65710
14%
81:1
ระดับประถมศึกษา204673
76%
521:1
รวมทั้งสิ้น266096
100%
681:1