ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-24
31%
31:1
อนุบาล 3469
69%
71:1
ระดับปฐมวัย4813
14%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 16812
15%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 2679
12%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 33712
15%
82:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
14%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 591522
28%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 67912
15%
101:1
ระดับประถมศึกษา295378
86%
591:1
รวมทั้งสิ้น336191
100%
691:1