ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23813
30%
91:1
อนุบาล 3142231
70%
231:1
ระดับปฐมวัย173044
24%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 171627
20%
172:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131620
15%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 381523
17%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 481115
11%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 551220
15%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 6182431
23%
251:1
ระดับประถมศึกษา5394136
76%
1001:1
รวมทั้งสิ้น70124180
100%
1321:1