ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2182836
55%
291:1
อนุบาล 3142129
45%
221:1
ระดับปฐมวัย324965
30%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 1162026
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 2122131
20%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 381521
14%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 491420
13%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121825
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101929
19%
201:1
ระดับประถมศึกษา61107152
70%
1131:1
รวมทั้งสิ้น93156217
100%
1641:1