ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261116
34%
121:1
อนุบาล 3122131
66%
221:1
ระดับปฐมวัย183247
21%
341:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142030
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 2122331
18%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121827
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112030
17%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151618
10%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 6142537
21%
261:1
ระดับประถมศึกษา72122173
79%
1281:1
รวมทั้งสิ้น90154220
100%
1621:1