ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 231117
59%
121:1
อนุบาล 36812
41%
82:1
ระดับปฐมวัย91929
22%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 191827
26%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 281521
20%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 37810
10%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 4469
9%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 561423
22%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 66913
13%
101:1
ระดับประถมศึกษา3470103
78%
761:1
รวมทั้งสิ้น4389132
100%
961:1