ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25913
38%
101:1
อนุบาล 381421
62%
151:1
ระดับปฐมวัย132334
17%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 191624
18%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 251016
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 391621
16%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121725
19%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 571320
15%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 681625
19%
171:1
ระดับประถมศึกษา4488131
65%
921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121116
43%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29810
27%
91:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36911
30%
101:1
มัธยมศีกษาตอนต้น202837
18%
311:1
รวมทั้งสิ้น80139202
100%
1481:1