ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2214161
54%
431:1
อนุบาล 3213551
46%
371:1
ระดับปฐมวัย4276112
25%
801:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212735
11%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 2182535
11%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 3214162
19%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 4274871
22%
501:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224061
18%
431:1
ประถมศึกษาปีที่ 6184166
20%
432:1
ระดับประถมศึกษา117222330
75%
2331:1
รวมทั้งสิ้น159298442
100%
3131:1