ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111519
61%
161:1
อนุบาล 35812
39%
91:1
ระดับปฐมวัย162331
24%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 1569
9%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 2457
7%
61:1
ประถมศึกษาปีที่ 381217
17%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 491624
24%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 521019
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 641323
23%
142:1
ระดับประถมศึกษา266299
76%
681:1
รวมทั้งสิ้น4285130
100%
931:1