ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261320
67%
141:1
อนุบาล 31510
33%
62:1
ระดับปฐมวัย71830
28%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 19911
14%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 291016
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38912
16%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 42916
21%
92:1
ประถมศึกษาปีที่ 53916
21%
102:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
7%
41:1
ระดับประถมศึกษา274976
72%
531:1
รวมทั้งสิ้น3467106
100%
731:1