ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101826
63%
191:1
อนุบาล 3101215
37%
131:1
ระดับปฐมวัย203041
21%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 191015
9%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 281625
16%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101726
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 4152638
24%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 581931
19%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131824
15%
191:1
ระดับประถมศึกษา57106159
80%
1131:1
รวมทั้งสิ้น77136200
100%
1451:1