ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112027
40%
211:1
อนุบาล 3192940
60%
301:1
ระดับปฐมวัย304967
26%
511:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142232
17%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101929
16%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112438
20%
252:1
ประถมศึกษาปีที่ 481829
16%
192:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142231
17%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152128
15%
221:1
ระดับประถมศึกษา66126187
74%
1321:1
รวมทั้งสิ้น96175254
100%
1831:1