ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271829
58%
192:1
อนุบาล 381421
42%
151:1
ระดับปฐมวัย153250
22%
341:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101522
13%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142639
23%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 3132334
20%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 461015
9%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 592032
18%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 661831
18%
192:1
ระดับประถมศึกษา52112173
78%
1181:1
รวมทั้งสิ้น67144223
100%
1521:1