ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112437
57%
251:1
อนุบาล 371728
43%
182:1
ระดับปฐมวัย184165
32%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141518
13%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 281319
13%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 361423
16%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 481931
22%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121825
18%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141925
18%
201:1
ระดับประถมศึกษา5698141
68%
1041:1
รวมทั้งสิ้น74139206
100%
1471:1