ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251117
37%
121:1
อนุบาล 3111929
63%
211:1
ระดับปฐมวัย163046
17%
331:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152539
18%
262:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152942
19%
282:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131828
13%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122231
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 5223651
23%
371:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122131
14%
221:1
ระดับประถมศึกษา83151222
83%
1551:1
รวมทั้งสิ้น99181268
100%
1881:1