ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1152841
26%
291:1
อนุบาล 2193958
37%
411:1
อนุบาล 3234059
37%
421:1
ระดับปฐมวัย56107158
13%
1121:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314563
17%
481:1
ประถมศึกษาปีที่ 2244361
17%
441:1
ประถมศึกษาปีที่ 3294461
17%
461:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213554
15%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 5253852
14%
391:1
ประถมศึกษาปีที่ 6355477
21%
561:1
ระดับประถมศึกษา152259368
30%
2711:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17095130
36%
971:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25078108
30%
801:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34484126
35%
861:1
มัธยมศีกษาตอนต้น150257364
30%
2631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 44588136
41%
892:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5255483
25%
561:1
มัธยมศึกษาปีที่ 63069110
33%
722:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย100211329
27%
2172:1
รวมทั้งสิ้น4618371,219
100%
8631:1