ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251321
46%
142:1
อนุบาล 3101725
54%
181:1
ระดับปฐมวัย153046
25%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131723
17%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 281319
14%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 351323
17%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 451424
18%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 5151822
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152026
19%
211:1
ระดับประถมศึกษา5595137
75%
1021:1
รวมทั้งสิ้น70125183
100%
1341:1