ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101826
48%
191:1
อนุบาล 391828
52%
191:1
ระดับปฐมวัย193654
25%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111725
16%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131725
16%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 361423
14%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122131
19%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132026
16%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162331
19%
241:1
ระดับประถมศึกษา65112161
75%
1191:1
รวมทั้งสิ้น84148215
100%
1571:1