ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112234
40%
241:1
อนุบาล 392950
60%
302:1
ระดับปฐมวัย205184
29%
542:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142028
13%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142435
17%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 3122233
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4142741
20%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132436
17%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 6142435
17%
251:1
ระดับประถมศึกษา75141208
71%
1471:1
รวมทั้งสิ้น95192292
100%
2011:1