ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2102438
56%
252:1
อนุบาล 391930
44%
202:1
ระดับปฐมวัย194368
24%
452:1
ประถมศึกษาปีที่ 1102032
15%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 2122131
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 361831
15%
192:1
ประถมศึกษาปีที่ 4173250
24%
332:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142331
15%
241:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162535
17%
261:1
ระดับประถมศึกษา69139210
76%
1451:1
รวมทั้งสิ้น88182278
100%
1901:1