ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2122742
51%
282:1
อนุบาล 3122641
49%
272:1
ระดับปฐมวัย245383
22%
552:1
ประถมศึกษาปีที่ 1193659
20%
382:1
ประถมศึกษาปีที่ 2183147
16%
321:1
ประถมศึกษาปีที่ 3162945
15%
302:1
ประถมศึกษาปีที่ 4142640
13%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 5244058
19%
421:1
ประถมศึกษาปีที่ 6203451
17%
371:1
ระดับประถมศึกษา101196300
78%
2071:1
รวมทั้งสิ้น125249383
100%
2621:1