ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101722
44%
181:1
อนุบาล 3162328
56%
231:1
ระดับปฐมวัย264050
19%
411:1
ประถมศึกษาปีที่ 192032
15%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 2102133
16%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 3162229
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112030
14%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142843
20%
291:1
ประถมศึกษาปีที่ 6142945
21%
302:1
ระดับประถมศึกษา68140212
81%
1451:1
รวมทั้งสิ้น94180262
100%
1861:1