ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2152742
43%
291:1
อนุบาล 3153656
57%
381:1
ระดับปฐมวัย316398
25%
671:1
ประถมศึกษาปีที่ 1253038
13%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112540
14%
262:1
ประถมศึกษาปีที่ 3163045
15%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 4192736
12%
281:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235383
28%
542:1
ประถมศึกษาปีที่ 6273954
18%
411:1
ระดับประถมศึกษา113204296
75%
2111:1
รวมทั้งสิ้น144267394
100%
2781:1