ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 282235
53%
222:1
อนุบาล 3112131
47%
211:1
ระดับปฐมวัย194366
16%
432:1
ประถมศึกษาปีที่ 1182536
16%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 2132538
17%
261:1
ประถมศึกษาปีที่ 3152230
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4132436
16%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132946
21%
302:1
ประถมศึกษาปีที่ 6152434
15%
251:1
ระดับประถมศึกษา81149220
55%
1551:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1222432
28%
251:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2172738
33%
281:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3233446
40%
361:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5685116
29%
891:1
รวมทั้งสิ้น160277402
100%
2871:1