ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111825
49%
191:1
อนุบาล 371626
51%
172:1
ระดับปฐมวัย183451
20%
361:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121928
19%
201:1
ประถมศึกษาปีที่ 251220
14%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 381319
13%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121723
16%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111826
18%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 681931
21%
202:1
ระดับประถมศึกษา5098147
59%
1041:1
มัธยมศึกษาปีที่ 191017
33%
112:1
มัธยมศึกษาปีที่ 221121
41%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36913
25%
101:1
มัธยมศีกษาตอนต้น103051
20%
332:1
รวมทั้งสิ้น81162249
100%
1731:1