ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2102130
59%
221:1
อนุบาล 381221
41%
132:1
ระดับปฐมวัย183351
24%
351:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101522
13%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 291421
13%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 391929
18%
192:1
ประถมศึกษาปีที่ 4152230
18%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 5172432
19%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 6102031
19%
211:1
ระดับประถมศึกษา64114165
76%
1201:1
รวมทั้งสิ้น82147216
100%
1551:1