ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2111315
38%
141:1
อนุบาล 391624
62%
171:1
ระดับปฐมวัย202939
21%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1131621
14%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 2152331
21%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 351118
12%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 491726
17%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 591216
11%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 6122437
25%
251:1
ระดับประถมศึกษา57103149
79%
1081:1
รวมทั้งสิ้น77132188
100%
1391:1