ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1101214
21%
131:1
อนุบาล 291318
27%
141:1
อนุบาล 3112234
52%
231:1
ระดับปฐมวัย294766
15%
501:1
ประถมศึกษาปีที่ 1132132
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142231
14%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 391930
14%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122948
22%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132130
14%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 6203247
22%
331:1
ระดับประถมศึกษา74144218
50%
1511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1405168
44%
531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2172435
22%
251:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3193753
34%
371:1
มัธยมศีกษาตอนต้น68112156
35%
1151:1
รวมทั้งสิ้น175303440
100%
3161:1