ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24710
31%
81:1
อนุบาล 351322
69%
142:1
ระดับปฐมวัย92032
13%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 181014
10%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 261321
16%
142:1
ประถมศึกษาปีที่ 3131517
13%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 461117
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 591930
22%
202:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112336
27%
242:1
ระดับประถมศึกษา4791135
55%
961:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141114
18%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2112134
44%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3162230
38%
241:1
มัธยมศีกษาตอนต้น345478
32%
581:1
รวมทั้งสิ้น93165245
100%
1761:1