ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281825
46%
181:1
อนุบาล 381829
54%
192:1
ระดับปฐมวัย163654
23%
371:1
ประถมศึกษาปีที่ 1152639
21%
271:1
ประถมศึกษาปีที่ 261423
12%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112234
18%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 4162127
15%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 5152230
16%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 6162432
17%
241:1
ระดับประถมศึกษา73129185
77%
1341:1
รวมทั้งสิ้น89165239
100%
1711:1