ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23915
45%
102:1
อนุบาล 371218
55%
131:1
ระดับปฐมวัย102133
21%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 191625
20%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 25914
11%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 361217
13%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 471318
14%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 5102031
25%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 681421
17%
151:1
ระดับประถมศึกษา3984126
79%
901:1
รวมทั้งสิ้น49105159
100%
1131:1