ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2112437
73%
251:1
อนุบาล 391114
27%
121:1
ระดับปฐมวัย203551
27%
371:1
ประถมศึกษาปีที่ 1142232
24%
231:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121723
17%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 381523
17%
161:1
ประถมศึกษาปีที่ 4667
5%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 581625
19%
171:1
ประถมศึกษาปีที่ 681625
19%
171:1
ระดับประถมศึกษา5092135
73%
981:1
รวมทั้งสิ้น70127186
100%
1351:1