ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2789
38%
91:1
อนุบาล 381115
63%
121:1
ระดับปฐมวัย151924
18%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 191424
22%
162:1
ประถมศึกษาปีที่ 271320
18%
141:1
ประถมศึกษาปีที่ 32815
14%
92:1
ประถมศึกษาปีที่ 481115
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 56913
12%
101:1
ประถมศึกษาปีที่ 651424
22%
152:1
ระดับประถมศึกษา3169111
82%
761:1
รวมทั้งสิ้น4688135
100%
971:1