ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2456
26%
61:1
อนุบาล 361117
74%
121:1
ระดับปฐมวัย101623
23%
181:1
ประถมศึกษาปีที่ 1359
12%
62:1
ประถมศึกษาปีที่ 251118
24%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 3667
9%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
15%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 551016
21%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 671014
19%
111:1
ระดับประถมศึกษา244975
77%
551:1
รวมทั้งสิ้น346598
100%
731:1