ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271724
44%
171:1
อนุบาล 3112030
56%
211:1
ระดับปฐมวัย183754
22%
381:1
ประถมศึกษาปีที่ 161426
14%
152:1
ประถมศึกษาปีที่ 291828
15%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101827
14%
191:1
ประถมศึกษาปีที่ 4182431
16%
251:1
ประถมศึกษาปีที่ 5143150
26%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 6101929
15%
201:1
ระดับประถมศึกษา61124191
78%
1291:1
รวมทั้งสิ้น79161245
100%
1671:1